„Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”

Projekt „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.1. „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)” Umowa nr POPC.02.03.01-00-0029/16-00.

Wartość projektu: 6 298 199,00 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 5 330 165,81 PLN

Ideą realizacji projektu jest zdigitalizowanie unikatowych na skalę światową zasobów Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kórnickiej. Głównym celem projektu jest cyfrowe opracowanie i udostępnienie do 31 grudnia 2019 roku 6758 zasobów naukowych Biblioteki Kórnickiej PAN. Realizacja projektu zaplanowana jest na początek 2017. Cały projekt trwać będzie 36 miesięcy. W ramach projektu prowadzone będą następujące działania:

Zadanie I. Digitalizacja

Zadanie II. Platforma

Zadanie III. Promocja i działania upowszechniające

Grupę docelową stanowią przedstawiciele trzech grup najczęściej korzystających z cyfrowych zasobów, zarówno Biblioteki Kórnickiej jak i innych bibliotek cyfrowych w kraju:

– naukowcy/pracownicy naukowi

– hobbyści

– studenci

Zaproponowana w projekcie koncepcja stworzenia platformy bazująca na udostępnieniu w Internecie kopii cyfrowych obiektów bibliotecznych i muzealnych, pozwala przyjąć założenie, że społeczne oddziaływanie wyników projektu w największej mierze widoczne będzie w środowiskach przedstawicieli tych trzech obszarów.

Głównym celem projektu jest cyfrowe opracowanie i udostępnienie do 22 września 2019 roku 6758 zasobów naukowych PAN Biblioteki Kórnickiej .
Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
1. Opracowanie i udostępnienie niedostępnych do tej pory materiałów genealogicznych przechowywanych w Bibliotece Kórnickiej PAN.
2.Opracowanie i udostępnienie znajdujących się jedynie w zapiskach inwentarzowych danych na temat muzealiów oraz wybranych najcenniejszych zbiorów grafiki i fotografii Biblioteki Kórnickiej.
3. Opracowanie i udostępnienie dostępnej w chwili obecnej jedynie w formie rozproszonej w katalogu kartkowym elektronicznej bazy druków z lat 1901-1918.
4. Szerokie udostępnienie w formie elektronicznej bazy pełnego, szczegółowego opisu najcenniejszych zbiorów (rękopisy, stare druki, kartografia) Biblioteki Kórnickiej.
5. Stworzenie platformy integrującej zasoby cyfrowe Biblioteki Kórnickiej dostępnej online i odpowiadającej na rosnące potrzeby użytkowników w zakresie szybszego i trafniejszego wyszukiwania zasobów naukowych, a także pozwalającego na wnikliwą analizę zainteresowania zbiorami udostępnianymi cyfrowo.

Digitalizacji w ramach projektu zostaną poddane następujące zasoby, którymi dysponuje Biblioteka Kórnicka:

I. Zbiory specjalne:

– rękopisy średniowieczne do 1530 r.: 101 (Ilość jednostek) 36 500 (Liczba skanów).

– dokumenty pergaminowe do 1530 r.: 92 (Ilość jednostek) 250 (Liczba skanów).

– rękopisy staropolskie (XVI-XVIII w.): 718 (Ilość jednostek) 230 200 (Liczba skanów)

– inkunabuły (druki XV-wieczne): 242 (Ilość jednostek) 100 000 (Liczba skanów)

– początki drukarstwa polskiego (XVI w.): 2181 (Ilość jednostek) 340 000 (Liczba skanów)

– kartografia do 1945 r.: 427 atlasów 485 map 17 700.

II Muzealia:

– 512 obiektów muzealnych (malarstwo) 1024 fotografie

– 2000 dokumentów ikonograficznych (odbitki graficzne, rysunki, fotografie, pocztówki) – 4000 skanów.

Szczegółowy wykaz obiektów objętych projektem w Księdze abstraktów Pobierz
Materiał instruktażowy – Platforma Cyfrowa BK PAN -i jej potencjał badawczy – prezentacja Pobierz
Podsumowanie-realizacji-projektu-„Cyfrowe-udostępnianie-zasobów-Polskiej-Akademii-Nauk-–-Biblioteki-Kórnickiej”Pobierz
Katalog podsumowujący projektPobierz
Materiały promocyjnePobierz

Udostępnij: Udostępnij poprzez FacebookUdostępnij poprzez TwitterUdostępnij poprzez LinkedinUdostępnij poprzez Pinterest