Górkowie

Początki zamku kórnickiego sięgają średniowiecza, kiedy właścicielami Kórnika byli Górkowie – znana rodzina możnowładców wielkopolskich.

Murowana siedziba Mikołaja Górki (zm. 1439), wzniesiona na drewnianych palach, została ukończona ok. roku 1430. Składała się z dwóch równoległych skrzydeł, wieży przy narożniku północno-wschodnim, bramy wjazdowej od strony południowej i prowadzącego do niej drewnianego zwodzonego mostu.

Ostatni z rodu Górków, Stanisław, rozbudował zamek przez dobudowanie od północy nowego skrzydła. W tak zmodernizowanej siedzibie przyjmował Henryka Walezego spieszącego na koronację do Krakowa w roku 1574.

Mikołaj z Górki (z Kórnika) (zm. 1382) herbu Łodzia, doktor prawa, kanclerz wielkopolski (1366-1372), biskup poznański (od 1375).

Pochodził z wielkopolskiego rodu Łodziów, był synem Mikołaja z Kórnika i Będlewa, wnukiem Sędziwoja z Łodzi. Wraz z bratem Wyszotą posiadał Kórnik z przyległymi dobrami. M. studiował prawo na jednym z włoskich uniwersytetów, wyróżniał się wiedzą. M. początkowo rezydował w Krakowie i był blisko związany z dworem bpa Bodzanty. W r. 1361 był kanonikiem krakowskim, w r. 1364 wikariuszem bpa Bodzanty. Był też proboszczem w Luborzycy, a od r. 1368 prepozytem przy kościele Najśw. Maryi Panny w Krakowie. Mikołaj posiadał też prebendy w kapitułach wielkopolskich. W roku 1365 występuje jako kanonik i kantor poznański, rok później także jako kanonik gnieźnieński.

W r. 1368 objął kanclerstwo wielkopolskie. Doszło wtedy do starcia między Mikołajem a podkanclerzym kor. Jankiem z Czarnkowa, o archidiakonat gnieźnieński. Konflikt ten szczególnie ostro ujawnił się po śmierci Kazimierza Wielkiego, kiedy Mikołaj wraz z Zawiszą z Kurozwęk i Mikołajem Strosbergiem oskarżyli Janka z Czarnkowa o rabunek grobu królewskiego i kradzież insygniów koronacyjnych. Wskutek tego Janko został pozbawiony urzędu. Natomiast Mikołaj do r. 1372 występował z tytułem kanclerza wielkopolskiego.

Po śmierci bpa poznańskiego Jana V Doliwy (14 II 1374), przy pomocy oddanych sobie kanoników kapituły poznańskiej, przeprowadził swój wybór na biskupa. Mimo sprzeciwu, uzyskał prowizję papieską na biskupstwo (7 V 1375). Jako biskup M. nie rozwijał żywszej działalności. Prowadził tryb życia świeckiego wielmoży, co w ostrych słowach wypomina mu Janko z Czarnkowa. M. rozpoczął odbudowę uszkodzonej katedry poznańskiej, zamierzał przenieść pałac biskupi z Ciążenia i wybudować inną rezydencję. Otoczył murami biskupie miasto Słupcę. Zmarł w Ciążeniu 18 III 1382. Został pochowany w katedrze poznańskiej (21 III t. r.).

Opracowano na podstawie biogramu Jadwigi Krzyżaniakowej, PSP, t. XXI, 1976, s. 117.

Transumpt (zatwierdzenie) oficjała poznańskiego i archidiakona śremskiego Mikołaja ze Szkudły legatu kanonika poznańskiego i sandomierskiego Mikołaja z Lublina, kustosza skalbmierskiego, stu grzywien czynszu rocznego od sumy 2000 złotych węgierskich, pożyczonych na wyderkaf królowi polskiemu i zapisanych na żupach wielickich i bocheńskich, zapisanego na prawach testamentu Urielowi z Górki biskupowi poznańskiemu i jego bratankowi Łukaszowi na uposażenie przyszłej kapituły przy kościele parafialnym w Kórniku, którą zamierzają erygować w swych dobrach; w odpowiedzi na donację złożenie przez Górków obligacji o gotowości pożyczenia całej sumy kapitału (po spłaceniu jej przez króla) i zapisaniu jej na swych dobrach dziedzicznych Dopiewo, Dopiewiec, Siedlec, Uchorowo, Kórnik i innych dobrach patrymonialnych Pieczęć: Woskowa oficjalat poznański kościelna: wieczysta oficjalatu poznańskiego ; schyłek XIV w.? ostroowalna, wymiary: 60 x 40 mm ; wosk czerwony w miseczce z naturalnego wosku zawieszenie: trzy (2 nad pieczęcią, 1 poniżej) zniszczone (wielokrotnie naddarte, poszarpane, pomięte i pozaginane) i przybrudzone paski perg. użycie p. zapowiedziane w koroboracji w formule sigillacyjnej oraz w formule notarialnej ; p. oderwana od dok., przechowywana luźno ; częściowy destrukt – p. prawie nieczytelna mimo zachowania odcisku niemalże w całości (wyszczerbienia górnej połowy wycisku z obu stron); wygląd i ikonografia p. objaśnione szczegółowo w artykule P. Pokory Sigillum perpetuum officialatus ecclesie Posnaniensis, „Studia Źródłoznawcze”, t. XXXIX, 2001, s. 37–45, gdzie reprodukowany dobrze zachowany egz. pieczęci (s. 38) i jej opis (s. 43); P. Pokora, podobnie jak wcześniej J. Nowacki (Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 2, Poznań 1959), nie zna jednak pieczęci i dok. kórnickiego legenda: odcinkowa, biegnąca tylko po lewej i prawej stronie odcisku (przerwana na górze i u dołu fragm. kompozycji pola pieczętnego), oddzielona od pola linią ciągłą, nieczytelna, z napisu słabo czytelny jedynie początek: litery „s * ppe” (odczyt z reprod.: „s(igillum) * p(er)petuu(m) officialatus | + ecclesie + pozn(aniensis) * * * [dywizory między skromnymi floraturami]”), minuskuła gotycka pole pieczętne: ostroowalne z elementami kompozycji zachodzącymi szeroko na górze (z prześwitem) i u dołu (całkowicie) na otok legendy, z ubytkami w górnej części (zwł. z lewej strony), nieczytelne, przybrudzone, zatarte (opis na podstawie reprod.: ukazanie końcowej fazy rozwoju przedstawień Sądu Ostatecznego — pod gotyckim baldachimem wspartym na czterech smukłych i ukośnie żłobkowanych (przynajmniej dwa tylne) filarkach zakończonych pinaklami, z przyczółkiem złożonym z rozdzielonych dwoma pinaklami trzech wimperg, z których środkowa wyższa i szersza od bocznych, zamkniętych u dołu płytkimi łukami i ozdobionych w polach ślepymi maswerkami, z żabkami na spływach i kwiatonami u szczytu, siedzący na łuku tęczowym i do pasa obnażony Chrystus – Sędzia z głową otoczoną nimbem, z rękami wzniesionymi ku górze i dłońmi skierowanymi w stronę patrzącego, z którego ust wychodzą prostopadle do ciała (z lekkim pochyleniem ku górze) dwa miecze rękojeściami na zewnątrz, pod tęczą u podnóża tronu pod łukiem arkadowym klęcząca w lewo postać z głową nakrytą biretem)
Transumpt (zatwierdzenie) oficjała poznańskiego i archidiakona śremskiego Mikołaja ze Szkudły legatu kanonika poznańskiego i sandomierskiego Mikołaja z Lublina, kustosza skalbmierskiego, stu grzywien czynszu rocznego od sumy 2000 złotych węgierskich, pożyczonych na wyderkaf królowi polskiemu i zapisanych na żupach wielickich i bocheńskich, zapisanego na prawach testamentu Urielowi z Górki biskupowi poznańskiemu i jego bratankowi Łukaszowi na uposażenie przyszłej kapituły przy kościele parafialnym w Kórniku, którą zamierzają erygować w swych dobrach; w odpowiedzi na donację złożenie przez Górków obligacji o gotowości pożyczenia całej sumy kapitału (po spłaceniu jej przez króla) i zapisaniu jej na swych dobrach dziedzicznych Dopiewo, Dopiewiec, Siedlec, Uchorowo, Kórnik i innych dobrach patrymonialnych
Platforma Cyfrowa: Dypl. 044

Wyszota, syn Jakuba i Doroty, brat Mikołaja; współwłaściciel Kórnika; proboszcz poznański 1429, kanclerz gnieźnieński 1451, protonotariusz apostolski.

Mikołaj (zm. 1439), herbu Łodzia; kanonik gnieźnieński, kanclerz kapituły w Poznaniu; to on właśnie spisał umowę z cieślą Mikołajem w roku 1426, która jest pierwszym historycznym przekazem dotyczącym kórnickiego zamku.

Karta tytułowa. W górze Herb Łodzia Górków drzeworyt
  Brevis descriptio vitae et morum, Illustris et Magnifici Olim Domini D. Andraeae secundi, Comitis a Gorca, Castellani Miedzerzecensis, Gnesnensis, Valcensis, Costensis, Javoroviensisq[ue], [et]c. Capitanei. Cui accessit Luctus Musarum de eiusdem obitu / auctore Gasparo Hap Posnaniense.
Herb Łodzia Górków drzeworyt
Brevis descriptio vitae et morum, Illustris et Magnifici Olim Domini D. Andraeae secundi, Comitis a Gorca, Castellani Miedzerzecensis, Gnesnensis, Valcensis, Costensis, Javoroviensisq[ue], [et]c. Capitanei. Cui accessit Luctus Musarum de eiusdem obitu / auctore Gasparo Hap Posnaniense.
Platforma Cyfrowa: Cim.Qu.2505

Łukasz Górka (zm. 1475), bratanek i dziedzic Mikołaja; podczaszy poznański, starosta kościański, wojewoda poznański (od 1441); żonaty z Beatą, córką Dobrogosta z Szamotuł.

Syn Jakuba, brat Wyszoty, bratanek Mikołaja kanclerza. W młodości został dworzaninem królewskim, a już w 1441 r. był wojewodą poznańskim. Wraz z bratem Wyszotą rozpoczął karierę, służąc Jagiellonom poza granicami kraju. Był przywódcą Polaków towarzyszących Władysławowi Jagiellończykowi w r. 1440 na Węgrzech. W r. 1444 G. wrócił do kraju wysłany przez króla jeszcze przed bitwą pod Warną. Za usługi oddane królowi uzyskał od niego szereg nadań (Gostyń, Tusza Góra, Sieraków i in.). Później powiększył swe posiadłości przez zastawy za pożyczone Jagiellonom sumy oraz przez małżeństwo z Beatą, córką Dobrogosta z Szamotuł, kasztelana poznańskiego. Jedna z posiadłości leżała aż w Lubelskiem (Opole).

Po śmierci Władysława III posłował jako bliski współpracownik zabitego króla do Kazimierza Jagiellończyka i Bolesława ks. Płockiego w sprawie sukcesji. Szybko został zaufanym nowego króla, sprawował urząd wielkopolskiego starosty generalnego, a następnie wojewody wielkopolskiego. Popierał Kazimierza w walce z opozycją małopolską, natomiast wspólnie z Małopolanami walczył o zatwierdzenie przez króla przywilejów w Koronie.

Gdy wypłynęła sprawa pruska, G. zdecydowanie poparł króla, a ze Związkiem Pruskim porozumiewał się jeszcze przed wybuchem wojny 13-letniej. Jego podpis widnieje na akcie hołdowniczym Gdańska z 16 VI 1454 r. W wojnie 13-letniej brał czynny udział. Pod Chojnicami, będąc jednym z dowódców pospolitego ruszenia, dostał się na krótko do niewoli. Wyszedłszy z niewoli krzyżackiej w 1455 r., zabiegał o fundusze na prowadzenie wojny. Brał udział w układach z wojskami najemnymi krzyżackimi o przejście na stronę polską i wydanie Malborka, zasilał skarb królewski pożyczkami. Przez cały czas wojny zabiegał o podtrzymywanie oporu miast i szlachty pruskiej przeciw Krzyżakom, brał udział w pertraktacjach. Jego podpis widnieje na akcie układu toruńskiego 1466 r.

Po wojnie 13-letniej popierał dynastyczne plany Kazimierza Jagiellończyka, w szczególności zabiegi o tron czeski. W 1474 brał udział w nieudolnym pospolitym ruszeniu mającym bronić południowej Wielkopolski, po czym odsunął się od działalności politycznej. Do śmierci sprawował urząd starosty kościańskiego i pobiedziskiego. Poświęcał się głównie zabezpieczeniu kariery swych synów, słabowitego Uriela, dla którego przeznaczył karierę duchowną, Mikołaja, Jana i Jakuba. Głównymi dziedzicami dóbr kórnickich zostali Uriel i Mikołaj. G. zmarł 11 IV 1475 r., pochowany został w katedrze poznańskiej. Syn jego Uriel, bp poznański, umieścił na jego grobie w r. 1496 płytę nagrobkową wykonaną w giserni Vischera.

Opracowano na podstawie biogramu Józefa Garbacika, PSB, t. VIII, 1959-60, s. 408-409.

 Rysunek przedstawia gotycką wieżę zamku w Szamotułach w ujęciu narożnikowym. Wieża przedstawiona w centrum pola obrazowego, otoczona niskimi drzewami i krzewami rosnącymi na trawniku. W prawej części pola obrazowego u dołu fragment drogi. Budynek na rzucie prostokąta, trójkondygnacyjny, kryty dachem dwuspadowym z wysoką absydą po prawej stronie. Na narożach oraz na osi dłuższej elewacji wysokie przypory przechodzące w sterczyny; przypora po prawej stronie z jednym uskokiem. W prawej części elewacji, między przyporami w pierwszej kondygnacji pojedyncze okno ostrołukowe, w kolejnej okno zamknięte łukiem odcinkowym. Trzecia kondygnacja nadwieszona na arkadkowym fryzie z uskokowymi konsolami, przetykana licznie otworami maczulcowymi. Okno tej kondygnacji zamknięte łukiem odcinkowym, umieszczone w lewej części elewacji, bliżej przypory na osi.
Szamotuły: wieża czarnej księżniczki. Reszty zamku Górków [Bronisław] Sch[önborn]
Platforma Cyfrowa: AO XVIII 1213

Uriel Górka(ok. 1435-1498), syn Łukasza; kanclerz koronny, biskup poznański (od 1479).

Syn Łukasza, woj. poznańskiego, i Beaty z Szamotuł, córki Dobrogosta, kaszt. poznańskiego. Odebrał staranne wykształcenie, najpierw w Akad. Krak. (1453), a potem w czasie podróży do Włoch i Niemiec.
Z powodu słabego zdrowia został przeznaczony przez ojca do stanu duchownego. Ojciec postarał się dla niego o liczne godności kościelne, m.in.: kanonię poznańską (1449) i gnieźnieńską (1453). W l. 1467-8 został kanonikiem krakowskim i proboszczem gnieźnieńskim. Dzięki wpływom w Kurii rzymskiej uzyskał prawo kumulacji beneficjów, co budziło niechęć i sprzeciwy.


W r. 1473 uzyskał od króla nominację na kanclerza. W r. 1475 udał się G. do Rzymu jako poseł królewski. Stosunki Kurii papieskiej z Polską układały się wtedy szczególnie niepomyślnie. Kuria, aby pozyskać sobie przedstawiciela możnego rodu wielkopolskiego, mianowała Uriela generalnym kolektorem opłat papieskich na Polskę. Po powrocie do kraju znalazł się G. w dość trudnym politycznie położeniu. Olbrzymi majątek Górków dopomógł mu jednak utrzymać stanowiska. G. służył królowi znacznymi pożyczkami pieniężnymi i jako mediator, mający duże kontakty we Włoszech, był dla króla nader cenny. Zgodny wybór G. przez kapitułę poznańską na bpa, mimo zapowiadającej się walki o to biskupstwo, był wynikiem zręcznych zabiegów G., wszczętych bezpośrednio po śmierci bpa Andrzeja z Bnina. Po zatwierdzeniu przez papieża 22 IX 1479 r. arcbp gnieźnieński Jakub z Sienna wyświęcił Uriela na bpa w katedrze poznańskiej.


Na przełomie l. 1479-80 Kazimierz Jagiellończyk wysłał G. znów do Rzymu. Gdy chodziło o prestiż Polski i króla polskiego na zewnątrz, G. stawał po stronie Kazimierza Jagiellończyka. Gdy jednak chodziło o tendencję króla do ograniczenia praw Kurii i duchowieństwa na terenie Polski, G., nie wahał się stawić zdecydowanego oporu.


W l. 1475-1486 pełnił G. funkcję generalnego kolektora papieskiego. Zaczął od uporządkowania rachunków po swych poprzednikach. Wykrył nadużycia oraz przedstawił obszerną i skrupulatną relację dowodzącą drenażu Polski z pieniądza przez papiestwo. Były to sumy znaczne.
Górce olbrzymich dochodów dostarczyły oprócz dóbr rodowych, dochody płynące z racji sprawowania funkcji kolektora generalnego oraz operacji bankowych. Także niemałe zyski ciągnął z zastawów królewskich za zaciągane przez Jagiellonów pożyczki. Te fakty tłumaczą w dużej mierze niezależność G. w stosunku do Jagiellonów. Dysponując znacznymi kapitałami, starał się G. o nowoczesne zagospodarowanie swych włości. Przeprowadził eksperyment wprowadzenia uprawy winorośli i nowoczesnego ogrodnictwa na sposób włoski. Znamienne jest powiązanie G. z mieszczaństwem. Są ślady popierania przez G. złotnictwa w Poznaniu. W Norymberdze u Albrechta Dürera, ojca znanego malarza, zamówił artystycznie wykonane srebrne puchary i kubki oraz, zdaje się też w Norymberdze, płyty nagrobkowe w giserni Vischera na grób ojca i swój własny. G. przesiąkł nowymi prądami włoskiego Odrodzenia, otaczał się zbytkiem i był mecenasem sztuki.


W latach 90. stan zdrowia G. stale się pogarszał i stąd jego wyjazdy do czeskich cieplic w Karlovych Varach, gdzie zmarł 21 I 1498 r. Pochowany został 21 II 1498. w katedrze poznańskiej w kaplicy Górków. Pozostawił po sobie olbrzymi majątek, mnóstwo sreber i złota, drogich kamieni, gotówkę. Generalnym spadkobiercą uczynił Łukasza, który odziedziczył po stryju dobra kórnickie, Miejską Górkę, Sieraków, Czerniejów i in. Poza tym w testamencie G. uczynił poważne zapisy dla kolegiaty w Kórniku, katedry w Poznaniu, kościoła w Miejskiej Górce, Sierakowie i Czerniejewie.

Opracowano na podstawie biogramu Józefa Garbacika, PSB, t. VIII, 1959-60, s. 421-423.

 Pełnopostaciowy portret mężczyzny w średnim wieku stojącego w nieznacznym, lewonożnym wykroku, na posadzce układanej w czarno-białą szachownicę, zwróconego twarzą i sylwetką w trzech czwartych w prawo. Biskup ubrany w srebrną sutannę z niskim kołnierzykiem pod którym widoczny biały kołnierzyk spodniej szaty oraz półprzezroczystą, plisowaną rokietę dołem zdobioną bogatym haftem w kratę z motywami roślinnymi. Na piersi, wiszący aż do pasa na grubym złotym łańcuchu złoty pektorał zdobiony w ramionach krzyża perłami, na obrzeżach ornamentami roślinnymi. Na rokietę ubrana czerwona kapa w gęste, złote wzory ornamentalne, z szeroką, złotą lamówką gęsto wyszywaną siatką pereł, z umieszczonymi w niewielkich, złotych kartuszach czarnymi i czerwonymi, owalnymi kamieniami. Na piersi kapa spięta złotą zaponą z czerwonym, ciętym w raut klejnotem pośrodku, z odchodzącymi od jego boków pojedynczymi, stylizowanymi liśćmi. Na rękach biskupa długie, ciemnopurpurowe rękawiczki zakończone ząbkowaniem. Twarz rumiana, nalana, z cieniem zarostu, oczy brązowe, na głowie purpurowy czepek, na nim zaś biskupia mitra z poziomą i pionową złotą taśmą wysadzaną zielonymi i czerwonymi kamieniami oraz bocznym polem wysadzanym ciasno ułożonymi białymi perłami. Na nich dwa czerwone kamienie. Wnętrze mitry złote, krawędzie oblamowane na złoto. Na stopach biskupa czarne trzewiki. Prawa ręka biskupa wyciągnięta do błogosławieństwa, lewa trzymająca pastorał ze srebrną laską, ozdobnym, zgrubionym zwieńczeniem oraz krzywaśnią w formie zawiniętego, stylizowanego, złotego, rozkwitniętego kwiatu. Pod krzywaśnią podwieszony na złotym kółku czerwony chwost z dwoma złotymi kutasikami od którego do dłoni biskupa biegnie pas białej, marszczonej materii. Powyżej, nad postacią banderola z inskrypcją: „URIAEL | COMES DE GORCA DEI GRATIA EPISCOPUS POSNANI | ENSIS”. Tło przedstawienia w ciemnych ugrach, jaśniejsze w prawej części pola obrazowego.
Uriel Górka (ok. 1435–1498) biskup poznański; malarz wielkopolski
Platforma Cyfrowa: MK 3360

Łukasz Górka (1482-1542), bratanek Uriela; od 1499 kasztelan spicimirski, od 1508 starosta generalny Wielkopolski, wojewoda poznański (1535-1538); hrabia SIR; żonaty z Katarzyną, miał córkę.

Syn Mikołaja, kaszt. gnieźnieńskiego, i Barbary Petroneli z Kutna. Wychowywał go stryj Uriel. W r. 1499 został kasztelanem spicimirskim. Ożenił się z Katarzyną, córką Andrzeja z Szamotuł, woj. poznańskiego. W r. 1506 wykupił Kościan, w 1507 r. dostał kasztelanię lędzką, a w 1508 r. starostwo generalne wielkopolskie. W jego posiadaniu znajdowały się ponadto zamki w Drachimiu, Międzyrzeczu, Skwierzynie, Wałczu. Mając w swych rękach główne pograniczne zamki, wpadał w częste zatargi z elektorem i z mistrzem łagowskim. Z urzędu bywał organizatorem i uczestnikiem zjazdów komisarskich w sprawach pogranicznych.


W 1511 r. dostał kasztelanię poznańską. Absorbowała go wtedy wojna handlowa wydana Wrocławiowi i Frankfurtowi z racji ustanowienia w tych miastach bezwzględnego składu na towary z Polski. Specjalną opieką otaczał G. skład kaliski. W 1512 jako poseł królewski pojechał na Węgry, a w 1513 r. do Szczecina. Pośredniczył w rokowaniach w sprawie zbliżenia między królem Zygmuntem Starym a księciem Bogusławem X. Uczestniczył w 1517 r. w zwołanym przez prymasa Jana Łaskiego zjeździe senatorów wielkopolskich. W 1518 r. był jednym z posłów królewskich witających w Ołomuńcu Bonę. W r. 1519 stłumił opór stawiany władzy królewskiej przez mieszczan Kościana.


W r. 1520 w czasie wojny z Zakonem Krzyżackim G. z polecenia króla wytyczał nowe szlaki handlowe na zachód, jeden przez Szamotuły, Sieraków, Drezdenko, drugi przez Szamotuły, Wronki, Wieleń, Stargard, Szczecin. Zajmowała go wtedy także obrona granic zachodnich przed oddziałami zwerbowanymi w Niemczech na pomoc Zakonowi. Doniesienia G. o zgromadzonych nad granicą wojskach zlekceważono, wobec czego do Międzyrzecza wtargnęli Niemcy. Mógł wtedy G. jedynie opóźniać ich przemarsz. Dla obrony granic południowo-wschodnich nie okazywał zrozumienia.


Na r. 1522 przypadają pierwsze wystąpienia G. przeciw reformacji na terenie Poznania. Wymusił na Radzie Miejskiej spalenie książek luterskich, a nie ustawał w tych staraniach i w latach następnych. Do Krakowa na uroczystość hołdu 1525 r. nie przybył, jak i inni senatorowie wielkopolscy. Jeździł z Zygmuntem I do Prus w r. 1526. W Gdańsku nawiązał przyjacielski kontakt z Albrechtem.


W r. 1530 uczestniczył w uroczystościach koronacji Zygmunta Augusta, a potem w zjeździe z posłami węgierskimi, czeskimi i saskimi w Poznaniu. Popierał tam usiłowania austriackie podporządkowania sobie polityki polskiej. Stosunki z Albrechtem stawały się w tym czasie coraz bliższe, ale z dworem, a przede wszystkim z królową, mocno naprężone. Ok. r. 1534 dostał G. od cesarza tytuł hrabiego św. Imperium Rzymskiego. W 1535 r. mianowany został woj. poznańskim, zrzekł się wkrótce potem na rzecz syna generalstwa wielkopolskiego.


W 1537 r. po śmierci biskupa kujawskiego, G. postanowił złożyć województwo i starać się o tę bogatą infułę. W początku r. 1538 uzyskał nominację królewską, co wywołało ogólne zdumienie. Jednak Zygmunt I nie chciał mieć w nim zdecydowanego wroga. G. wszczął starania o biskupstwo krakowskie, jednak na próżno. W czerwcu 1538 r. otrzymał prowizję papieską na biskupstwo kujawskie, a w sierpniu w Poznaniu jednego dnia święcenia kapłańskie i sakrę biskupią. W 1540 bezskutecznie ubiegał się o prymasostwo. Swoją diecezję odwiedził tylko raz. Przebywał stale w Szamotułach i w Poznaniu. W 1542 sejm go mianował na sędziego w sprawie Poznania, który został obłożony ekskomuniką.

Nie wiadomo czy energiczniej działał w tej części diecezji, która była najbardziej zagrożona przez reformację, tj. na Pomorzu Gdańskim. Naglony coraz groźniejszymi stamtąd wieściami postanowił wreszcie udać się tam osobiście, ale zaraz na pierwszym noclegu, we Wronkach, rozchorował się ciężko i odwieziony do Szamotuł umarł 14 (13?) X 1542 r. Pochowano go w katedrze włocławskiej, w kaplicy, którą sam wybudował i ozdobił.


Po ojcu i stryju biskupie odziedziczył ogromny majątek z miasteczkami: Kórnik, Bnin, Czempiń, Koźmin, Górka, Sieraków, Czerniewo. Za zrzeczenie się sum na Pobiedziskach i Kościanie dostał od króla Wieleń i Wronki. Żona wniosła mu połowę Szamotuł oraz Turobin w ziemi chełmskiej. W sprawach majątkowych okazywał niezmierną zachłanność.
G. pozostawił po sobie tylko syna Andrzeja; dwie córki jego umarły przed ojcem.

Opracowano na podstawie biogramu Włodzimierza Dworzaczka, PSB, t. VIII, 1959-60, s. 409-412.

 Układ Joachima I Hohenzollerna zw. Nestorem, margrabiego i elektora brandenburskiego oraz księcia szczecińsko-pomorskiego, z Zygmuntem I Starym, królem Polski i wielkim księciem litewskim, w sprawie zwalczania rozbójnictwa na pograniczu polsko-brandenburskim w celu zapewnienia bezpieczeństwa i swobody handlu na terenach przygranicznych i rozwijania pokojowych dobrosąsiedzkich stosunków Pieczęć woskowa: Joachim I Hohenzollern zw. Nestorem (1484–1535), elektor (margrabia) brandenburski, arcykomornik Świętego Cesarstwa Rzymskiego, książę szczecińsko-pomorski, burgrabia Norymbergi, książę rugijski ; elektorska majestatyczna ; okrągła ; wosk czerwony (uzup. w dwóch miejscach otoku) w miseczce z naturalnego, obecnie mocno przybrudzonego ciemnobrązowego wosku (uzup. znacznie od góry oraz z prawej strony, patrząc od strony miski, przy konserwacji) ; zawieszona na 2 paskach perg. przechodzących przez dwa nacięcia: w dok. i w zakładce, pod pieczęcią paski rozdzielone w rosochę ; otok w dwóch miejscach uszkodzony na obrzeżach ze szkodą dla legendy i uzup. (bez rekonstrukcji napisu) ; legenda otokowa dwuwierszowa (u dołu pieczęci napis biegnie krótko w jednym wierszu na banderoli ze względu na elementy kompozycji pola pieczętnego u podnóżka tronu, które zachodzą na otok): „ S’ IOACHIM : MARCHION  BRADEBVRGEN’ SACRI : RO — MANI  IMP[E] — RII : ARCHICAMERARII : PRINCIPIS ELOCTOR : [!] DVCIS : — STETINEN : | POMERANIE : CASSVBIE : SCL — AVIE : BVRGRAVII : NVREBVRGEN  P : RVGIE || ; kapitała humanistyczna (szeryfowa, dwuelementowa, ligatury stosowane niekonsekwentnie, odwrócone litery „N”) ; otok oddzielony od pola pieczętnego potrójną linią ciągłą, między wierszami linia podwójna ; pole pieczętne: pod maswerkowym, łukowato wygiętym fryzem arkadkowym złożonym z 5 łuków (trzy „w ośli grzbiet”, z których środkowy nieco większy i wyższy, naprzemiennie z dwiema arkadkami o łuku koszowym) baldachim z gęsto drapowaną kotarą upiętą pod szeroką obręczą ozdobioną dwoma otokami perełkowymi, między którymi drobne sygla „C H M” — „R E G” rozdzielone dywizorami, pod baldachimem szeroki tron z wysokim zapleckiem wybitym wzorzystą materią, na którym siedząca postać elektora w długim gronostajowym płaszczu i takimże wysokim rozkloszowanym nakryciu głowy, spod którego opadają na ramiona długie lokowate włosy, trzymająca w prawej dłoni długie berło zakończone potrójną lilią, a w lewej rękojeść miecza opartego ukośnie głownią o ziemię, z rozstawionymi swobodnie nogami, po obu stronach tronu dwa geniusze odsłaniające jedną ręką kotarę: z prawej człowiek pierwotny w rozkroku odziany w zwierzęcą skórę i wsparty na kosturze, po lewej naga kobieta (Adam i Ewa?), na wysuniętej półkopułce baldachimu siedzący aniołek ze skrzydełkami przytrzymujący z obu stron wsparte na obręczy dwie tarcze herbowe typu niemieckiego w głębokim ukłonie heraldycznym z herbami rodowymi władcy, w otoku heraldycznym biegnącym wokół przedstawienia napieczętnego 6 tarcz herbowych także w ukłonach heraldycznych z herbami ziemskimi (w tarczy 3. herb Księstwa Rugijskiego) przeplatanych splecionymi wstęgami ; piękna duża pieczęć o dużych walorach artystycznych ; stan bardzo dobry, po konserwacji (najbardziej wystające elementy reliefu spłaszczone i przytarte).
Układ Joachima I Hohenzollerna zw. Nestorem, margrabiego i elektora brandenburskiego oraz księcia szczecińsko-pomorskiego, z Zygmuntem I Starym, królem Polski i wielkim księciem litewskim, w sprawie zwalczania rozbójnictwa na pograniczu polsko-brandenburskim w celu zapewnienia bezpieczeństwa i swobody handlu na terenach przygranicznych i rozwijania pokojowych dobrosąsiedzkich stosunków
Platforma Cyfrowa: Dypl. 048

Andrzej z Szamotuł (zm. 1542), biskup włocławski (od 1538); zmarł w Szamotułach; jego portret znajduje się na obrazie Zwiastowanie Mistrza z Szamotuł.

 Obraz ukazuje scenę Zwiastowania NMP przez archanioła Gabriela. Na pierwszym planie postać anioła i Maryi ukazanych na szerokim tarasie otwartym na krajobraz z dalszymi scenami. Maryja, młoda kobieta, ukazana w prawej części pola obrazowego, za masywnym klęcznikiem, pod baldachimem wysokiego tronu. Postać zwrócona twarzą i sylwetką w trzech czwartych w lewo, ubrana w purpurową suknię z drapowanym stanikiem, spódnicą i wąskimi rękawami. Mankiety rękawów, niewielki, prostokątny dekolt i podstawa rękawa zdobione bordowymi pasami z wyszywanym złotym ornamentem roślinnym. Na ramionach błękitny płaszcz podbity na biało. Twarz rumiana, nos prosty, oczy brązowe, czoło wysokie. Włosy brązowe, spływające w puklach na ramiona. Na głowie ciemnozłoty wianek opleciony spiralnym pasem niebieskich pereł, zdobiony na przemian czerwonymi czteroliśćmi z zielonym polem i zielonymi czteroliśćmi z polem czerwonym. Wokół głowy złota, podwójna aureola. Przed postacią Marii masywny, szary klęcznik złożony z kilkustopniowej podstawy, u dołu zdobiony ornamentem roślinnym, w górnej części z inskrypcją, zwieńczonej pasem ornamentu przypominającym rozszerzony, liściasty kimation. Powyżej, na dwóch kolejnych uskokach partia środkowa z prostokątnymi płycinami, zamknięta od góry dwoma odwrotnymi uskokami. W zwieńczeniu u podstawy i w górnej partii dwa pasy inskrypcji, w części środkowej ornament roślinny z uskrzydlonymi główkami w narożach, przy pulpicie gzyms. Na nim otwarta księga ze złoconymi na rantach kartami, z widoczną okrągłą, perłową zakładką. W dolnej części klęcznika inskrypcja majuskułą: „S · ACHIMICA ASCÊDET PUELLLA QUE FACIE FORMOSA AC PULCRA CAPILLIS ZC”. W partii środkowej na płycinach wyobrażone en grisaille dwie sybille w płycinie poprzecznej względem osi obrazu i jedna w płycinie skośnej, ubrane w średniowieczne, złocone suknie, oplecione banderolami z inskrypcjami majuskułą; w płycinie bocznej: „SIBILLA / ERITREA / IN ULTIMA ETA / E. HUMI / LIABIS / DEUS”, w płycinie poprzecznej po lewej: „SIBILLA / LIBICA ECCE VENIET / DIES ET ILLU / MINABIT / DOMINUS / · D· T ·”, po prawej: „SIBILLA PER / SICA / ECCE BESTIA / CONCULCABE / RIS ET / IGNETUR DOMINUS”. Powyżej, w partii bocznej na górnej i dolnej listwie: „SIBILLA DELFICA NASCE / TUR PROPHETA AMSQUE MATRIS COI”, w partii poprzecznej na górnej i dolnej listwie: „SIBILLA FRIGIA EX OLIMPO EXCELSO VENIET / SIBILLA SAMIA ECCE VENIET DIVES ET NASCETUR”. Za postacią Marii szerokie siedzisko tronu, dochodzące do osi pola obrazowego, złożone z podstawy zdobionej ornamentem roślinnym, z pasem ornamentów powyżej przypominającym liściasty kimation, w środkowej części między uskokami zdobione płyciną z siedzącymi aniołkami en grisaille zwróconymi parami ku sobie, trzymającymi po jednej swojej nodze, w partii zwieńczenia z wąską płyciną z ornamentem roślinnym. Powyżej w partii bocznej siedziska szara, krępa kolumienka zdobiona ornamentami roślinnymi, złocona u podstawy, gdzie przewiązana także złotym pierścieniem, zwieńczona kwiatonem ze złotą, dekoracyjną gałką. Na prawo od kolumienki fragment obniżającej się łukowo, profilowanej balustrady, zdobionej owalnymi płycinami, dochodzącej do partii baldachimu tronu. Tron z zapieckiem za postacią Marii zdobionym złotym polem wypełnionym wiotkimi ornamentami roślinnymi z zielonymi i niebieskimi aplikacjami, ujętym w dwa pasy pereł. Na jego tle nad głową Matki boskiej Gołębica Ducha Świętego, z aureolą nad głową. Z lewej i prawej strony płócienne ściany zwisające ze zwieńczenia baldachimu, zielone na zewnątrz, w purpurowo-bękitne paski w środku, z przednią ścianką odsuniętą na bok, wiszącą skośnie ku prawej krawędzi pola obrazowego. W zwieńczeniu u podstawy złote frędzle, powyżej ujęte od góry i z dołu bordowymi polami obszytymi perłowymi wolutami jaśniejsze, bordowe pole z inskrypcją majuskułą: „SPIRITUS SANCTUS IN TE DESCENDIT”. Baldachim zwieńczony ażurowym pasem złotych ornamentów roślinnych. W lewej części pola obrazowego postać młodego anioła, zwróconego twarzą i sylwetką w trzech czwartych w prawo, ubranego w zieloną szatę do kolan, z rękawami sięgającymi łokci, rozciętą na boku, oblamowaną na krawędziach i mankietach szerokimi, złotymi pasami wyszywanymi perłami, z ornamentami roślinnymi i geometrycznymi. Pod szatą biała rokieta z mankietami zdobionymi analogicznymi pasami, ze złotą lamówką u dołu i złotym kołnierzykiem wyszywanym dwoma rzędami pereł. Na ramionach powiewający w tył złoty płaszcz zdobiony gęsto złotymi belkami i białą koronką, z połami obalmowanymi szerokim, ciemnobordowym pasem zdobionym złotym ornamentem roślinnym , z pasem spinającym poły, przy którym dwa owalne zapięcia. Płaszcz podbity błękitną tkaniną. Twarz anioła rumiana, nos długi, usta drobne, oczy niebieskie, na głowie brązowe kędziory opadające na ramiona, z niską, prosto wyciętą grzywką. Wokół głowy podwójna aureola, za plecami, przy lewej krawędzi pola obrazowego skrzydła różowo zielone wewnątrz, zewnątrz z niebieskimi piórami. Prawa ręka zgięta, z gestem błogosławienia skierowanym ku Maryi, lewa trzymająca ozdobne, złote berło z oplecioną wokół niego granatową aureolą, różową wewnątrz, z inskrypcją majuskułą: „AVE GRATIA PLENA”. Przy stopach anioła, na szarej posadzce klęcząca postać fundatora zwróconego w trzech czwartych w prawo, ubranego w bordowy płaszcz zdobiony złotymi ornamentami, z brązowym kołnierzem, ze złotym łańcuchem na piersi. W klinowym dekolcie widoczna purpurowa szata spodnia ze złotym kołnierzykiem. Twarz o ziemistej cerze, pociągła, z długim nosem. Oczy brązowe, włosy czarne, z zakolami. Ręce z widocznymi złotymi mankietami złożone przed piersią, ze złotymi pierścieniami o czerwonym i zielonym kamieniu na palcach. Przed fundatorem, na osi pola obrazowego czerwona tarcza herbowa ujęta złoto-czerwonymi ornamentami roślinnymi w których baraszkują nagie putta z dzidami, zwieńczona złotą przyłbicą na której klejnot – złota łódź z pawim pióropuszem. W czterodzielnej tarczy od góry złote godło herbu Łodzia, srebrne herbu Ogończyk, u dołu szare godło herbu Nałęcz i herb Sulima z czarnym orłem na białym tle i złotymi guzami. Na prawo od tarczy przy posadzce złota data: „1·5·2·9”. Nad głową fundatora, na osi inskrypcja majuskułą: „MATER DEI / MISERERE MEI”. Powyżej czerwone zwieńczenie. W tle między postacią archanioła a Marią różowa balustrada zdobiona owalnymi wnękami z inskrypcją na gzymsie złotą majuskułą: „ANUCIACCIO ET VISITACIO”. Powyżej, na dalszym planie, na tle fantastycznego, górzystego krajobrazu spotkanie Matki Boskiej i św. Elżbiety. Maryja po lewej, zwrócona w trzech czwartych w prawo, ubrana jak na pierwszym planie, z płaszczem na głowie, wita św. Elżbietę podając jej dłonie. Św. Elżbieta z prawej, zwrócona ku Marii, ubrana w błękitną suknię ze złotymi ornamentami oraz czerwony płaszcz ze złotą lamówką podbity błękitem, na głowie ma biały rańtuch. Obydwie kobiety z krągłymi, podwójnymi aureolami nad głowami. Za Marią dwie kobiety w podobnych do niej kolorowych strojach. Za nimi w tle wysokie, góry, z szarymi miastami na płaskich, ściętych czubach, skąpo porośnięte roślinnością. Między nimi w dolinie kolejne miasto z szarymi zabudowaniami i czerwonymi dachami. Przy lewej krawędzi pola obrazowego nad skrzydłami anioła wzgórze z drzewem o zielonej, liściastej koronie. Za postacią św. Elżbiety także dwie kobiety, widoczne w partii popiersi, w kolorowych, dworskich strojach, z bogatymi czepcami na głowie. W tle szara brama miejska z wykuszami. Nad nią ceglasta wieża, na lewo ceglaste zabudowania miejskie. Ponad bramą postać lecącego ku Marii, nagiego Dzieciątka Jezus z krzyżem na ramieniu i aureolą wokół głowy. Powyżej na osi purpurowa chmura w półkole, w której siedem putt z kolorowymi skrzydełkami, ze złożonymi rękami, zwróconych ku postaci Boga Ojca na osi, ujętego w partii do pasa, ubranego w ciemnobłękitną szatę, na której założona kapa podobna do płaszcza anioła, ale czerwona, podbita na liliowo, z perłowym obszyciem poł. Twarz o ziemistej cerze, z długą brodą, długimi, brązowymi oczami i rozpuszczonymi włosami, na których zamknięta, złota korona z czterema pałąkami zwieńczonymi krzyżem, zdobiona w obręczy pasami pereł, na fleuronach czerwonymi i zielonymi kamieniami oraz perłami. Prawa ręka wyciągnięta do błogosławieństwa, w lewej złote, ozdobne jabłko zwieńczone krzyżem z zielonym kamieniem. Wokół postaci i głowy złocisty nimb. Poniżej błękitne niebo, jaśniejsze nad horyzontem.
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie ; Zwiastowanie – środkowy obraz tryptyku z Mądrego warsztat wielkopolski (mistrz z Szamotuł)
Platforma Cyfrowa: MK 3356

Andrzej Górka (ok. 1500-1551), syn Łukasza; kasztelan poznański (1535-1551), starosta generalny Wielkopolski (od 1536); żonaty z Barbarą Kurozwęcką (zm. 1551) od 1528.
 

Syn Łukasza, woj. poznańskiego, i Katarzyny Szamotulskiej. Jako młodzieniec przebywał na dworze królewskim, w r. 1524 walczył na Podolu przeciw Turkom i Tatarom. W 1527 r. posłował do Ratyzbony na sejm Rzeszy. W r. 1528 ożenił się z Barbarą Kurozwęcką (zm. 1545), dziedziczką rozległych dóbr w woj. krakowskim i sandomierskim.
W 1529 r. jeździł G. do Wilna w poselstwie do króla i panów litewskich. Zabiegał o kaszt. gnieźnieńską, ale jej nie dostał. W 1532 r. G. z Janem Łaskim jeździł do Królewca, gdzie zbliżył się do ks. Albrechta. Po powrocie z misji do Zapolyi, w końcu 1532 r. dostał kaszt. kaliską.


Podczas wojny z Moskwą w 1535 r. został mianowany wodzem oddziału posłanego na Litwę przez Koronę. Brał udział w zdobyciu Homla i Staroduba. Otrzymał kaszt. poznańską. Wkrótce potem dostał i generalstwo wielkopolskie, na które uroczystego wjazdu dokonał 10 I 1536 r. W 1539 r. G. zajął się regulacją Warty. Zrobił to na skutek starań książąt pomorskich zmierzających do pełnego uruchomienia handlu odrzańskiego.


W l. 1541-42 posłował z polecenia Zygmunta I do Austrii i na Węgry z misją dyplomatyczną w sprawie Izabeli Jagiellonki. W 1543 r. wraz z innymi stronnikami Austrii dążył do sprowadzenia Izabeli z Węgier i przyspieszenia małżeństwa młodego króla z Elżbietą. Podejmował w swej poznańskiej siedzibie Albrechta i ks. Fryderyka legnickiego z synem, którzy zjechali się dla narad nad sytuacją protestantów niemieckich. Mimo obłożnej choroby przyjmował w październiku 1545 r. jadącego do Niemiec ks. Albrechta.


Wyrażał stanowczy sprzeciw wobec małżeństwa Zygmunta Augusta z Barbarą Radziwiłłówną. Na sejmie w 1548 r. stanął na czele opozycji i groził nawet wypowiedzeniem posłuszeństwa królowi. Wobec zdecydowanego oporu króla prosił, by przynajmniej Barbary nie koronował. Nie osiągnął i tego.


W 1549 r. w Prabutach odwiedził Albrechta. Narady były otoczone ścisłą tajemnicą i dotyczyły zapewne wojny w Niemczech, ale i sytuacji, jaka mogłaby powstać na wypadek nagłej śmierci królewskiej. Albrecht chciał G. pogodzić z królem. W 1550 r., kiedy wrzenie w całym kraju wyraźnie gasło, zmienił politykę. Począł szukać drogi do króla. Ukorzył się przed królem, jednak odmówił przybycia na koronację Barbary. Od zimy 1550/1 r. G. chorował. Zmarł w Poznaniu 3 XII 1551 r.


Na stanowisku starosty generalnego okazywał niemałą energię. Odegrał ważną rolę w obronie granicy zachodniej. G. nie pozwalał na niekorzystne dla Polski przesunięcia graniczne i twardo przestrzegał prawa w zatargach z Niemcami. Przedwczesna śmierć G. była niemałym ciosem dla reformacji w Wielkopolsce. Sprzyjał jej wyraźnie, jego dom był schronieniem dla wielu prześladowanych działaczy reformacyjnych. Jednak nigdy nie odciął się od kościoła rzymskokatolickiego. Pochowano go w katedrze poznańskiej.


Jeden z najmożniejszych magnatów w Koronie, w Wielkopolsce był najbogatszym i najbardziej wpływowym, zajmując tam stanowisko niemal królewskie. W woj. poznańskim i kaliskim miał 12 miasteczek: Szamotuły, Wieleń, Wronki, Sieraków, Koźmin, Górkę, Osieczną, Jutrosin, Kórnik, Bnin, Czempiń, Czerniewo i ok. 100 wsi. Miał ponadto dobra w woj. krakowskim, lubelskim (miasteczka: Goraj, Kamionkę i połowę Szczebrzeszyna), sandomierskim, sieradzkim, w ziemi chełmskiej Turobin, wreszcie w woj. ruskim (miasteczka: Złoczów, Andrnopole). Prócz pałacu przy ul. Wodnej należał doń szereg kamienic (4 przy rynku) i placów w Poznaniu, 3 dwory w Krakowie, dwór za murami Lwowa. Trzymał starostwa: kolskie, wałeckie, mosińskie, ujskie, pilskie w Wielkopolsce, buskie i jaworowskie na Rusi. Odbudował spalony zamek poznański, kamienicę zaś przy Wodnej przekształcił w renesansowy pałac o wspaniale zdobionych wnętrzach.
G. miał synów: Łukasza, Andrzeja i Stanisława, oraz córki: Katarzynę i Barbarę.

Opracowano na podstawie biogramu Włodzimierza Dworzaczka, PSB, t. VIII, 1959-60, s. 401-405.

Karta rękopisu zapisana w jednej kolumnie z napisem Tomus Nonus Epistolarum, Legationum, Responsorum et Rerum Gestarum Serenissimi Principis Sigismundi Primi Regis Poloniae et Magni Ducis Litwaniae. Continet annum unum M.DXXVII.
Tomus Nonus Epistolarum, Legationum, Responsorum et Rerum Gestarum Serenissimi Principis Sigismundi Primi Regis Poloniae et Magni Ducis Litwaniae. Continet annum unum M.DXXVII.
T. IX Actów Tomicianów zwodu Andrzeja Górki – dokładna kopia t. IX zwodu Andrzeja Opalińskiego, wykonana ok. 1578 r.
Platforma Cyfrowa: BK 00215

Stanisław Górka (1538-1592), syn Andrzeja; wojewoda poznański; luteranin, studiował w Wittenberdze (1553-1554); zmodernizował zamek, o którym napisał S. Sarnicki: …zamek ów równie wytwornością budowy, jak obwarowaniem miejsca słynął…; podejmował w Kórniku króla Henryka Walezego, jadącego na koronację do Krakowa w 1574 r.; ufundował rodzinny grobowiec w Kórniku, gdzie złożono ciała jego braci Łukasza i Andrzeja.

Był synem Andrzeja, kasztelana poznańskiego, i Barbary Kurozwęckiej; bratem Łukasza i Andrzeja. Rodzina Górków należała do najbogatszych, a przez to i najpotężniejszych w Wielkopolsce. Stanisław był wychowywany w atmosferze ewangelickiej. Uczył się m.in. łaciny, niemieckiego i humaniorów. Być może później przebywał jakiś czas na uniwersytecie luterańskim we Frankfurcie n. Odrą. W 1554 r. asystował w promocji doktorskiej w Wittenberdze, wpisał się na ten uniwersytet. Z zachęty nie tylko Zygmunta Augusta, ale i Albrechta, wyruszył w r. 1557 na czele wspaniałego orszaku jazdy do Inflant. Odtąd zresztą otaczanie się wojskiem nadwornym i wywieranie przy jego pomocy presji politycznej należało do zwykłych metod postępowania Górki. Brał w r. 1565 udział w wojnie moskiewskiej jako rotmistrz, ale kariery wojskowej nie zrobił, być może ze względu na swoje warunki fizyczne (był niski i garbaty). Przyjaźń z Albrechtem nie przeszkodziła mu bronić konsekwentnie nienaruszalności granicy wielkopolskiej od strony Śląska, marchii i książąt pomorskich, co prowadziło do licznych i stałych z jego strony wystąpień.
Na elekcji pod Warszawą był zwolennikiem Piasta, potem wielmoży czeskiego Wilhelma z Rożemberka, a w końcu opowiedział się za Henrykiem Walezym. W styczniu 1574 r. witał Henryka z Wielkopolanami w Międzyrzeczu i Poznaniu, a następnie z wielką wystawnością na swym zamku kórnickim.


Po ucieczce Henryka był w l. 1574-5 zwolennikiem kandydatury Rożemberka, ale widząc wielkie rozbicie opinii, wolał się nikomu nie narażać. Zjawił się dopiero na zjeździe stężyckim w 1575 r. i urządził demonstrację zbrojną. Na nowej elekcji zwalczał stanowczo prymasa Uchańskiego i kandydaturę cesarską, ale znów porzucił sprawę Rożemberka i opowiedział się za Piastem. Przyczynił się do obrania królem polskim Stefana Batorego. Uczestniczył w powitaniu i koronacji królewskiej. Łączyły go bliskie stosunki z Anną Jagiellonką. Pilnował też dobrych kontaktów z księciem pruskim Albrechtem Fryderykiem. Wreszcie wyruszył pod Lanckoronę i zdobył ją, za co otrzymał woj. poznańskie.
Już w r. 1578 przeszedł do opozycji i zbliżył się do Habsburgów. Dumny, zawzięty, gwałtowny, zawsze otoczony wojskiem, fortuny niezmiernej, przedstawiał G. typ oligarchy-warchoła. Wspaniale grał na popularności i ambicjach szlacheckich. Giętki w postępowaniu, szermujący demagogicznie hasłami i rzekomy obrońca starych praw, był ich cynicznym gwałcicielem, jeśli tego zaszła potrzeba. Dowcipny, rubaszny i gościnny, miał dom w Poznaniu czy Kórniku otwarty dla szlachty, a stoły suto zastawione. Na sejmie w 1579 r. odmówił z pobudek czysto osobistych podatków na wojnę. W r. 1581 zabiegał o niego, luteranina, arcybiskup gnieźnieński, nominat, Stanisław Karnkowski, by nikogo poza nim nie uznawał prymasem. W r. 1580 do starostwa buskiego i kolskiego otrzymał jeszcze ujskie, a ok. r. 1582 cło ruskie. Bronił zasady wolnej elekcji, na sejmie 1582 r. atakował reformę elekcji. W 1583 r. zawarł ugodę (bez zgody króla i kanclerza) z wodzem katolików, Karnkowskim. Zobowiązał się w niej, że na przyszłość on i jego stronnicy chcą służyć prymasowi jako pierwszemu księciu w królestwie. To porozumienie zadecydowało o układzie sił politycznych w Wielkopolsce na szereg lat.

Śmierć Batorego otwarła drogę do powołania Habsburgów na tron. G. usiłował zjednoczyć protestantów do wspólnej obrony konfederacji warsz. , co mu się nie udało. Zabiegał o wybór arcyksięcia Maksymiliana; zresztą nie gardził pieniędzmi cesarskimi. Podczas podwójnej elekcji nie udało się zapewnić arcyksięciu Maksymilianowi poparcia większości Wielkopolski. W 1588 r. dostał się wraz z arcks. Maksymilianem i innymi jego stronnikami do niewoli pod Byczyną. Stracił wówczas starostwa, ale niewoli ciężkiej nie miał. W 1589 r. został amnestionowany.


Zburzenie zboru krakowskiego w 1591 r. poruszyło G. do głębi. Powziął kroki zapobiegawcze przeciw tumultom w Poznaniu. G. w obawie przed rokoszem i detronizacją stał przy królu, który go nie popierał. G. zmarł w drodze z sejmu, w Błoniu pod Warszawą 23 X 1592 r. Pochowany został bardzo uroczyście w Kórniku. Żonaty z Elżbietą z Sobockich (zm. 1591) umarł bezpotomnie i na nim wymarł ród Górków.


Był protektorem różnowierców wielkopolskich, sam był luteraninem, ale pozostawał w życzliwych stosunkach z braćmi czeskimi. W gruncie rzeczy polityk przeważał w nim nad wyznawcą. Stąd liczne kompromisy i sojusze, ustępstwa ideowe na rzecz osobistych korzyści. G. dbał zawsze o utrzymanie pozoru, że protestantom chodzi tylko o naprawę Kościoła, a nie o całkowite z nim zerwanie. Dawał też G. jałmużny na Kościół rzymski, utrzymywał zbór luterański w Poznaniu i zbór kalwiński w Bninie, Goraju itd.


Miał olbrzymi majątek rodowy, który sam jeszcze pomnożył. Należało do niego 12 miasteczek w Wielkopolsce w tym Kórnik, Koźmin, Górka, Bnin, Czerniewo, Wieleń, Wronki, i 100 wsi. Nadto dobra w woj. krakowskim, lubelskim, sandomierskim, sieradzkim i ruskim, 4 kamienice w Poznaniu, 3 domy w Krakowie itd. Rezydencję w Kórniku wspaniale odbudował i prowadził z przepychem.

Słynny był również jego pałac przy ul. Wodnej w Poznaniu. Pewny uszczerbek majątkowy poniósł w czasie egzekucji dóbr za Zygmunta Augusta. Szczególne znaczenie gospodarcze posiadała jego włość szczebrzeszyńska w ziemi chełmskiej po obu stronach Wieprza, składająca się ze Szczebrzeszyna oraz 35 wsi, a także włość gorajska w woj. lubelskim i turobińska w ziemi chełmskiej. Posiadał nadto starostwo buskie, kolskie, wałeckie, gnieźnieńskie i ujskie. W r. 1584 wykupił od niego Zamoyski starostwo jaworowskie, które posiadał przedtem brat G., Andrzej. Od ok. r. 1582 dzierżył nadto cło ruskie. Po bezdzietnej śmierci G. jego olbrzymi majątek otrzymali główni spadkobiercy katolicy, bracia Andrzej, Piotr, Stanisław i Jan Czarnkowscy, którzy zamienili zbory na kościoły.

Opracowano na podstawie biogramu Kazimierza Lepszego, PSB, t. VIII, 1959-60, s. 416-421.

Karta rękopisu zapisana w jednej kolumnie.
Kolekcja akt z XVI-XVII w. (dotyczących głównie elekcji).
List opata mogilskiego do S. Górki 1 X 1575
Platforma Cyfrowa: BK 01537

Udostępnij: Udostępnij poprzez FacebookUdostępnij poprzez TwitterUdostępnij poprzez LinkedinUdostępnij poprzez Pinterest